The pattern of growth and growth retardation of patients with hypophosphataemic vitamin D-resistant rickets: a longitudinal study

Onderzoeksoutput: Article

28 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The pattern of growth and growth retardation of patients with hypophosphataemic vitamin D-resistant rickets: a longitudinal study
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)422-427
Aantal pagina's5
TijdschriftEuropean Journal of Pediatrics
Volume151
StatusPublished - 1992

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The pattern of growth and growth retardation of patients with hypophosphataemic vitamin D-resistant rickets: a longitudinal study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit