To blend ot not to blend: (hoger) onderwijs in de 21ste eeuw

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

96 Downloads (Pure)

Samenvatting

De 21ste eeuw noopt hogescholen en universiteiten tot een herijking van hun pedagogisch project. Die noodzaak bestond al voor de COVID-19-crisis, maar wordt er nu wel door aangescherpt. Te vaak wordt elke hervorming of modernisering van het hoger onderwijs gelijkgesteld aan de invoering van nieuwe digitale technologieën. Critici stellen zich daar terecht vragen bij. In deze bijdrage schetsen we hoe we aan de Vrije Universiteit Brussel de herijking van ons pedagogisch project zien. Via een analogie met de muziek geven we aan dat, wat ons betreft, ons onderwijs “blended” zal zijn, meer interdisciplinair en meer coachend, en ook nieuwe cross-overs zal zoeken. Bovendien kiezen we resoluut voor een inbedding in de Brusselse grootstedelijke context.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)20-25
Aantal pagina's6
TijdschriftTijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid
Volume2020-21
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - 2021

Citeer dit