Vereffening-Verdeling 2013-2014. Studenteneditie

Onderzoeksoutput: Scholarly editionResearch

Samenvatting

Les 1 Inleiding. I Begrippen en terminologie. II Verrichtingen van vereffening-verdeling. III Vormvoorwaarden voor de vereffening-verdeling. IV Rol van de notaris bij de vereffening-verdeling. V Overzicht van de verschillende verrichtingen. Les 2 De verzegeling. I Verzegeling is een bewarende maatregel. II Toegang tot bankkluis en wetboek van successierechten. III Voorwaarden. IV Ontzegeling. V Vrijgave van tegoeden. Les 3 De boedelbeschrijving. I Maatregel tot bewaring en tot bewijs. II Terminologie. III Wanneer moet een boedelbeschrijving worden opgemaakt? IV Aanstelling van de notaris. V Oproeping en aanwezigheid. VI Notariële akte. VII Verloop van de werkzaamheden. VIII Eedaflegging. IX Kosten van de boedelbeschrijving. Les 4 De verrichtingen van vereffening en verdeling van een huwelijksgemeenschap, door echtscheiding ontbonden. I Tijdstip van ontbinding van de gemeenschap. II Bijzondere regel van art. 1278, lid 4 Ger.W. III Overgangsrecht. IV Overzicht van de verrichtingen van de vereffening en verdeling van de ontbonden gemeenschap. V Actief. VI Passief. VII Vergoedingsrekening. VIII Beheersrekening. IX Kosten. X Becijfering van het netto-aandeel van iedere deelgenoot. XI Vorming en toewijzing van kavels. Les 5 De verrichtingen van vereffening en verdeling na echtscheiding - stelsel van scheiding van goederen. I Algemeen. II Verdeling na echtscheiding. III Aktief. IV Passief. V Geen vergoedingsrekening, wel vorderingsrechten. VI Beheersrekening. VII Kosten. VIII Vorming van kavels: toewijzing bij voorrang? IX Opleg. Les 6 De verrichtingen van vereffening en verdeling na beëindiging van een relatie van ongehuwd samenwonen. I Vermogensrechtelijk kader bij ongehuwd samenwonen. II Onverdeeldheid. III Vorderingen tussen gewezen samenwoners. IV Schulden door gewezen samenwoners samen aangegaan. Les 7 De verrichtingen van vereffening en verdeling van een nalatenschap. I Gevolgen van het overlijden. II De verrichtingen van vereffening en verdeling van de nalatenschap. Les 8 De procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling. I Inleiding. II De aanwijzing van de notaris-vereffenaar. III De opdracht van de notaris-vereffenaar. IV Het verloop van de notariële verrichtingen tot vereffening-verdeling.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieHerentals
UitgeverijKnops Publishing
Aantal pagina's302
StatusPublished - 2014

Publicatie series

NaamMijnwetboek.be

Keywords

  • Vereffening wettelijk huwelijksvermogensstelsel
  • Vermogensrechtelijke gevolgen beëindiging van samenleving zonder huwelijk
  • Onverdeeldheid en vereffening nalatenschap
  • Conventionele huwelijksvermogensstelsels
  • Scheiding van goederen
  • Beëindiging wettelijke samenwoning
  • Rechtspleging, verdeling en veiling van onverdeelde goederen
  • Gevolg t.a.v. de echtgenoten m.b.t. hun goederen (echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting)
  • Notariële akte
  • Successierechten

Citeer dit