Zedenmannen, zoetwatermatrozen en zware jongens. Een empirisch onderzoek naar hiërarchische (gender)verhoudingen in een Belgische mannengevangenis.

Maaike Beckmann

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

Male inmate subcultures can be described as highly gendered settings where power relationships are based on a hierarchical gender order. Cultural idealized forms of masculinity provide an important foundation for these hierarchical rankings. Notions of hegemonic and subordinate masculinities offer a valuable theoretical framework for explaining the power relations and pecking order among male inmates. Drawing on observations and qualitative semi-structured interviews with prisoners in a medium-size Belgian male prison, this article analyses the various intermale dominance hierarchies among inmates and the discourses in which they are embedded: type of offence, social conduct, individual characteristics of the prisoners and the possession of different forms of capital. This article both stresses and nuances the importance of offence categories by explaining how hierarchical status can be enhanced through social performance and acting in accordance with the prison code. Additionally, it describes how hierarchical arrangements operate in the daily practice of prison life through spatial norms.

Interne machtsstructuren in mannengevangenissen stoelen op subhiërarchische verhoudingen tussen gedetineerden. Rollen en posities binnen deze rangorde worden voor een belangrijk deel bepaald door cultureel geïdealiseerde mannelijkheidsnormen. Een gendersociologische benadering maakt de verwevenheid van mannelijkheid en macht in detentiecontext duidelijk zichtbaar. Dit artikel analyseert de vigerende (gender)hiërarchie in een middelgrote Belgische mannengevangenis op basis van observaties en kwalitatieve semigestructureerde interviews met gedetineerden. Vastgesteld wordt dat verschillende posities op het machtscontinuüm zijn ingebed in de volgende factoren: het gepleegde delict, het bezit van verschillende soorten kapitaal, gedrag in de gevangenis en individuele kenmerken van de gedetineerde. Het artikel beschrijft hoe de determinerende werking die uitgaat van het indexdelict kan worden genuanceerd door sociaal gedrag en assimilatie met de gevangeniscode. Tot slot beschrijft het hoe hiërarchische verhoudingen zich in het dagelijkse gevangenisleven manifesteren via sociale normen over het gebruik van ruimte.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)48-66
Aantal pagina's18
TijdschriftTijdschrift voor Criminologie
Volume56
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - aug 2014

Citeer dit