FLEMISH PRESCHOOL CHILDREN’S FUNDAMENTAL MOVEMENT SKILL PERFORMANCE IN RELATION TO INDIVIDUAL AND FAMILY CORRELATES

Vertaalde titel van de scriptie/masterproef: MOTORISCHE BASISVAARDIGHEDEN BIJ VLAAMSE KLEUTERS IN RELATIE TOT INDIVIDUELE EN FAMILIEASPECTEN

Scriptie/Masterproef: Doctoral Thesis

Samenvatting

Inleiding

De ontwikkeling van fundamentele motorische vaardigheden (FMV) is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een kleuter. Deze vaardigheden vormen mede de basis voor de motorische competentie om levenslang aan sport en beweging te doen. Het doel van deze doctoraatsstudie is inzicht te krijgen in het huidige prestatieniveau van de fundamentele motorische vaardigheden bij vier- tot zesjarige kleuters en in de relatie tussen het niveau van deze vaardigheden, de kindeigen en familiegebonden factoren.

Het meten van de fundamentele vaardigheden bij kleuters

Verschillende motorische test kunnen gebruikt worden om het niveau van de FMV te meten. Om de keuze van de meest geschikte test voor onze doelgroep van kleuters te onderbouwen werden aanvankelijk 7 verschillende motorische tests vergeleken. De Motoriktest für Vier- bis Sechs-jährige Kinder (MOT 4-6) sloot het best aan bij de beoogde doelgroep en werd daarom weerhouden voor verder gebruik in deze studie.
Aanvullend onderzoek met betrekking tot de validiteit en betrouwbaarheid van het gekozen instrument werd uitgevoerd. Een inter-tester betrouwbaarheidsstudie gaf een hoge betrouwbaarheid van testresultaten weer, wanneer de test werd afgenomen door een geschoolde testleider vergeleken met een ervaren testleider. Een vergelijkende studie van de resultaten van de MOT 4-6 met de Movement-ABC test, gaf eveneens hoge overeenstemming in classificatie van kinderen aan. De onderlinge overeenstemming tussen de groot motorische componenten van beide testen was matig en zwak tussen de fijn motorische componenten.

Vervolgens werd het prestatieniveau van 1208 vier- tot zesjarige kleuters onderzocht. De resultaten werden vergeleken met de standaardwaarden die werden weergegeven in de handleiding van de test. Uit de resultaten is gebleken dat 35% van de kleuters benedengemiddeld tot zwak presteert op de motorische test. 59% van de kleuters behaalt een gemiddelde score en amper 6% van de kleuters scoort bovengemiddeld. Deze resultaten bevestigen gelijkaardige onderzoeken en wijzen erop dat een deel van de kleuters mogelijk een potentieel aan vaardigheid bezit dat op dit ogenblik nog niet voldoende geprikkeld werd om zich te ontwikkelen.

De relatie met kindeigen en familiegebonden factoren

In een tweede deel van deze studie werd de relatie tussen het vaardigheidsniveau van de kleuters en zowel kindeigen als familiegebonden factoren onderzocht. In deze studie werden de data van bovenstaand onderzoek gekoppeld aan door ouders gerapporteerde gegevens afkomstig uit een vragenlijst. In totaal werden 846 kleuters weerhouden voor verdere analyse. Door middel van gemodificeerde multivariate regressieanalyses werden de relaties tussen de bovengenoemde factoren onderzocht.

De resultaten van de studie tonen dat kleuters met een hogere BMI minder goed scoren op motorische vaardigheden. Het deelnemen aan formele sportactiviteiten, het buiten spelen en deelname aan georganiseerde sportweken voor kleuters zijn gerelateerd aan een grotere vaardigheid van de kleuters. Wat betreft de familiegebonden factoren, is de motorische vaardigheid van de kleuters positief gerelateerd aan het opleidingsniveau van de ouders, de frequentie in het voorzien van nieuw spelmateriaal, het gebruik van actief transport, het belang dat ouders hechten aan motorische ontwikkeling en beweging, en aan de bevolkingsdichtheid van de woonomgeving. Een negatieve relatie werd gevonden voor het belang dat ouders hechten aan voldoende nachtrust voor hun kleuter en de frequentie van onderhoud tussen de leerkracht en de ouders van de kleuter over de motorische ontwikkeling van het kind.
Deze resultaten onderlijnen het belang van gerichte interventies. Specifieke aandacht voor kinderen van lager geschoolde ouders en kinderen met een hogere BMI wordt aangeraden.
Datum prijs26 apr 2010
Originele taalEnglish
BegeleiderKristine De Martelaer (Promotor), Caroline Andries (Co-promotor), Christiane Samaey (Co-promotor), Evert Zinzen (Jury), Benedicte Deforche (Jury), Ingrid Kristoffersen (Jury), Marc Theeboom (Jury), Greet Cardon (Jury), Mathieu Lenoir (Jury) & Gareth Stratton (Jury)

Citeer dit

'