Hybrides in de groepswoningbouw

: Collectiviseringstrends in een Noordwest-Europese stedelijke context

Scriptie/masterproef: Master-after-master

Uittreksel

Dit onderzoek behandelt de publieke woonproductie van meergezinswoningen binnen het kader van de huidige betaalbaarheidscrisis en de continue stadsvlucht onder (middenklasse)huishoudens. Aan de hand van specifieke innovatieve beleidsprogramma’s binnen de drie buitenlandse steden, Amsterdam, Hamburg en Kopenhagen, wordt inspiratie geput voor potentiële ontwikkelingen in de Brusselse publieke huisvestingssector. De resultaten van de historische analyses en het case study onderzoek wijzen erop dat de behandelde ‘innovatieve’ woonmodellen steeds ontstaan zijn binnen een incrementeel en padafhankelijk proces waarbij gevestigde instituties, samenwerkingsvormen en bestaande stedenbouwkundige en architec- turale modellen een belangrijke rol innamen bij de zoektocht naar (typologische) vernieuwing. De huidige stadsinbreidingsprojecten worden daarmee gekenmerkt door een hybridisatie van typologiëen, organisatiestructuren en ontwikkelingsproces- sen waarbij gedeelde ruimtes een steeds centralere plek innemen. De trend lijkt gezet maar de kwaliteit varieert; het succes van het collectieve woonproject laat zich vooral zien in het gebruik en relateert aan de wederkerige relatie tussen drie basiselementen: het ontwerp, de organisatiestructuur en het ontwikkelingsproces. Met het padafhan- kelijk karakter van de huisvestingssector in gedachten, pleit deze studie daarom voor een bewuste afstemming tussen de basiselementen, en voor het continue experiment om tegemoet te komen aan de huidige veelvuldigheid aan maatschappelijke noden en uitdagingen.
Datum Prijs2020
TaalDutch
BegeleiderMichael Ryckewaert (Promotor) & Thomas Dawance (Jury)

Citeer dit

'