Mentale veerkracht achter slot en grendel

: Een kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen levenskwaliteit in detentie en mentale veerkracht

Scriptie/masterproef: Master's Thesis

Uittreksel

De eerste doelstelling van het huidig onderzoek is een verkennend beeld schetsen van mentale veerkracht en levenskwaliteit in detentie, twee prominente concepten binnen zowel het domein van de psychologie als de criminologie. Daarnaast wordt gepoogd een aantal socio-demografische en contextuele factoren te identificeren als voorspellers van mentale veerkracht, waarbij eveneens de link tussen veerkracht en levenskwaliteit geëxploreerd wordt. Om de levenskwaliteit in detentie te meten wordt gebruik gemaakt van de ‘Measuring the Quality of Prison Life’, een vragenlijst die het morele klimaat binnen een gevangenis bevraagt op 14 dimensies, dewelke in het huidig onderzoek beschouwd worden als contextuele factoren. De mentale veerkracht wordt gemeten aan de hand van de ‘Resilience Scale – Nederlandstalige versie’. Daarnaast worden een aantal socio-demografische factoren bevraagd. De steekproef bestaat uit 35 mannelijke Nederlandstalige gedetineerden waaronder zowel beklaagden, veroordeelden als geïnterneerden die verblijven in de gevangenis van Leuven-Hulp. Descriptief onderzoek toont aan dat zowel levenskwaliteit als mentale veerkracht boven gemiddeld zijn in de steekproef. Drie aspecten van levenskwaliteit (respect, humaniteit en persoonlijke ontwikkeling) kunnen mentale veerkracht voorspellen, zoals blijkt uit regressieanalyse. De socio-demografische factoren daarentegen dragen niet bij tot veerkracht. Ondanks de generaliseerbaarheid en betrouwbaarheid van deze resultaten aanzienlijk in het gedrang komt door tal van beperkingen biedt het huidig onderzoek interessante inzichten omtrent bovenstaande concepten alsook in de protectieve factoren van veerkracht. Aangezien veerkracht een buffer vormt tegen de ontwikkeling van allerlei psychische aandoeningen wordt toekomstig onderzoek naar dit topic aangemoedigd.
Datum Prijs2017
TaalDutch
BegeleiderDorien Brosens (Promotor), Sonja Snacken (Promotor) & Ineke Casier (Advisor)

Citeer dit

'